Květen 2018

Inquillery Interview

19. května 2018 v 19:39


If you follow Facebook page of this blog, you probably know that I have made an interview with Inquillery (Victoria). Victoria writes beautiful songs inspired by books, for example Throne of Glass, A Court of Thorns and Roses or Red Queen. I love her music, some of her songs make me even cry. Me and Inquillery's fans have participated in making up the questions. I owe a big 'Thank you' to Victoria for this interview!Pokud sledujete Facobook blogu, tak nejspíš víte, že jsem udělala rozhovor s Inquillery (Victoria). Victoria píše nádherné písně inspirované knihami, například Skleněný trůn, Dvůr Trnů a Růží nebo Rudá královna. Já její muziku miluju, některé písně mě dohnaly až k slzám. Na otázkách jsem se podílela já a fanoušci Inquillery. Já tímto moc, moc, moc děkuji Victorii za tento rozhovor!

QUESTIONS:OTÁZKY: ..


What inspires you in writing songs and why?
Co tě při psaní písní inspiruje a poč?
I am inspired by all kinds of things--stories, nature, emotions, art, etc. Usually, though, songs are a way for me to express the thoughts and feelings I am otherwise afraid to say.Inspirují mě různe věci--příběhy, příroda, emoce, umění, atd. Obvykle jsou pro mě mé písně způsobem, jak vyjádřit myšlenky a pocity, které se jinak bojím říct.
.
.
.
.
Why have you started to write songs?
Proč jsi začala psát písně?
I have written songs for as long as I can remember, as a way to express myself.Píšu písně tak dlouho, jak si jen pamatuju jako způsob, jak se vyjádřit.
.
.
.
.
Whitch book made love reading?Jaká kniha tě přiměla milovat čtení?
All of Tamora Pierce's books, The Cry Of The Icemark by Stuart Hill, and The Hero And The Crown by Robin McKinley to name a few. But there are many more!
Všechny knihy od Tamory Pierce, The Cry of The Icemark od Stuarta Hilla a The Hero and The Crown od Robina McKinleyho, abych pár vyjmenovala. Ale je jich mnohem víc!
.
.
.
.nn
What is your favorite book/book series?Jaká je tvá nejoblíbenější kniha/knižní série?
That is too difficult to choose! But Harry Potter, The Lord of the Rings, and Throne Of Glass are all up there
Je příliš těžké si vybrat! Ale Harry Potter, Pán prstenů a Skleněný trůn jsou všechny nahoře.
.
.
.
.
Tell me something about your upcoming album.Řekni mi něco o tvém přicházejícím albu.
It is lyrically quite dark. A lot of the songs are my response to things that have been happening in the world recently.Slovy je celkem temné. Hodně z písní jsou mé odpovědi na věci, které se nedávno staly ve světě.
.
.
.
.
Would you want to be profesional/famous singer?Chtěla by jsi být profesionální/slavná zpěvačka?
I've thought about it, but I don't think I would like to be famous, at least as a celebrity. I'm quite shy, and performing terrifies me. I love to write stories, so I feel like the life of an author would be a much more quiet existence--which I would prefer--to the craziness of a singer.Přemýšlela jsem o tom, ale nemyslím, že bych chtěla být slavná, alespoň ne jako celebrita. Jsem celkem stydlivá a vystupování mě děsí. Miluju psaní příběhů, takže cítím, že život autora by byl mnohem víc poklidnější--což bych preferovala--než bláznovství zpěvačky.
.
.
.
.
Are you working on some new song or project?Pracuješ ted' na nějaké nové písní nebo projektu?
.I have many upcoming projects! My next release will be one of Nesryn's songs from Tower Of Dawn by Sarah J Maas.
.Mám mnoho přicházejících projektů! Moje další vydání bude jeden z Nesryniných písní z Věže úsvitu od Sarah J. Maas.
.
.
.
.
What is your favorite song you have written and why?Jaká je tvá oblíbená píseň, kterou jsi napsala a proč?
That is also difficult to choose! I am quite proud of Ruin and Rebel both. Each of those songs expresses my response to a very difficult period of my life. I also like The Ghost Of You because I feel like it captures the characters of Maven and Mare from the Red Queen series by Victoria Aveyard really well.To je také těžké si vybrat! Jsem celkem pyšná na Ruin a Rebel. Obě písně vyjadžují mou odpověd' na velmi těžké období mého života. Také mám ráda The Ghost Of You, protože cítím, že vážně dobře zachycuje postavy Maven a Mare ze série Rudá královna.
.
.
.
.
What book genre you love the most?Který knižní žánr máš nejvíc ráda?
Fantasy, all the way. GIVE ME DRAGONS :DUrčitě Fantasy. DEJ MI DRAKY :D
.
.
.
.
What was your biggest success?Jaký byl tvůj největší úspěch?
I won a contest for Best Essay at university and was published in a History Society magazine, which I'm quite proud of. That being said, life is an ongoing journey, and I'm not sure I've entirely succeeded yet!Vyhrála jsem soutěž Nejlepší Esej na univezŕzitě a byla zvežejněná v History Society časopis, na což jsem dost pyšná. Říká se, že život je nekončící cesta a nejsem si jistá, že jsem zatím úplně uspěla!
.
.
.
.
Whitch book left you completely broken and why?Jaká kniha tě zanechala úplně zlomenou a proč?
Allegiant by Veronica Roth. SPOILERS When Tris died at the end, I was sobbing like a little baby. My mom came into the room and genuinely thought someone must have died in real life. She still mocks me for being that attached to a book character.Allegiant od Veronicy Roth. SPOILERY Když Tris na konci zemřela, vzlykala jsem jako malé dítě. Moje máma přišla do pokoje a úplně si myslela, že někdo zemřel ve skutečném životě. Pořád se mi směje, že jsem tak přilnutá ke knižní postavě.
.
.
.
.
Have you ever considered writing a novel?Přemýšlela jsi někdy, že bys napsala román?
I am currently writing a novel! It's called Rose Evans And The Monster Hunters, and is a Young Adult Urban Fantasy. For a little shameless self promotion, I have released a few videos on my YouTube channel talking about it. You should definitely check them out!Zrovna píšu román! Jmenuje se Rose Evans and The Monster Hunters a je to Young-Adult Fantasy. Pro malou propagaci jsem zveřejnila pár videí na mém YoueTube kanálu jak o něm mluvím.
.
.
.
.
How long does it takes you to write the lyrics and music for your songs?Jak dlouho ti trvá než mapíšeš slova a hudbu pro tvé písně?
It really depends! Sometimes I'll take days, or even months, polishing them. Sometimes they just drop into my head and I record them in two minutes or less!Jak kdy! Někdy mi to trvá dny, nebo dokonce měsíce vylepšovat je. Někdy jen vyskočí z mé hlavy a nahraju je za dvě minuty, nebo i míň!
.
.
.
.
Whith one of your songs is soehow special to you?Která z tvých písní je pro tebe nějak speciální?
Rise, definitely. I wrote it during a period of depression as a kind of declaration not to give up.Rozdhodně Rise. Napsala jsem ji v období deprece jako takové prohlašení, abych se nevzdávala.
.
.
.
.
What are you planning to read this year? Do you have to-read list 2018?Co si plánuješ přečíst tento rok? Máš to-read list 2018?
I want to read War Storm by Victoria Aveyard when it comes out this month. Also I want to re-read The Darkest Minds series by Alexandra Bracken in preparation for the upcoming movie! Also, the final Throne Of Glass book, Kingdom Of Ash!Chci přečíst War Storm od Victotie Aveyard až to vyjde tento měsíc. Taky chci znovu přečíst The Darkest Minds sérii od Alexandry Bracken jako přípravu pro přicházející film! Také finální Skleněný trůn knihu, Kingdom of Ash!
.
.
.
.
Why do you pick the characters for your song you do? What makes you so passionate about them?Proč sis vybrala postavy pro své knihy, které sis vybrala? Co tě z nich dělá tak nadšenou?
Honestly, I don't pick them. They pick me. For all of my book-related songs, I never sat down to try to write. The songs just came to me as I read. I have no idea why! (Now I sound like a crazy person, hahaha).Upřímě, Já si je nevybírám. Oni si vybírají mě. Pro všechny mé knižní písně jsem si nikdi nesedla, abych psala. Ty písně ke mě prostě přišly, kddyž čtu. Netuším proč! (Ted' zním jako šílenec, hahaha).
.
.
.
.
What kind of software do you use for editing your videos?Jaký program používáš pro editování videí?
Just iMovie. It came with my computer and I live the broke student life!Jen iMovie. Přišel spolu s mým ppočítačem a žiju život zlomeného studenta!
.
.
.
.
Will you put your music on Spotify?Dáš svou muziku na Spotify?
This summer, yes!Toto léto, ano!
.
.
.
.
How do you deal with mental block when writing songs?Jak se vypořádaváš s mentálním blokem, když píšeš?
I know it's not very helpful, but I've never really had one! Sorry!Vím, že to není moc nápomocné, ame nikdy jsem žádny neměla! Promiň!
.
.
.
.
What tips can you give to people who want to start writing songs?Jaké rady můžeš dát lidem, kteří chtějí začít psát písně?
Write from the heart! I released a video on my YouTube channel called "5 Tips To Improve Your Song-Writing" if you'd like more advice.Piš od srdce! Zveřejnila jsem video s názvem "5 Tips To Imrove Your Songs-Writing" pokud bys chtěl/a víc rad.
.
.
.
.
How do you stay motivated and inspired to write songs?Jak zůstáváš motivována a inspirována k psaní písní?
Again, I know it's not the most helpful thing, but I honestly am always inspired. I experience life as a musical, and melodies/lyrics are always just popping into my head at the most random times!Znovu, vím, že to není ta nejvíc nápomocná věc, ale já jsme upřímě vždycky inspirována. Žiju život hudebníka a melodie/slova vždycky skáčou do mé hlavy v těch nejnáhodnějších momentech!
.
.
.
.
How do you find or create the perfect tune of the songs?Jak najdeš nebo vytvoříš tak dokonalé naladění písní?
And finally, sorry for repeating myself, but they just come to me. I feel like I don't invent them, I just hear them. There I go sounding crazy again. :P
A konečně, omlouvám se za opakování, ale prostě to je mě přichází samo. Necítím, jakobych je vymýšlela, prostě je slyším. A tady zase zním šíleně. :P


And that's all from this interview!A to je z rozhovoru vše!

REVIEW: Truth or Dare

19. května 2018 v 16:39 REVIEWS
Truth or Dare je americký nadpřirozený thriller.
Tohle není zrovna můj žánr a nejsem si jistá, jestli bych na film šla, kdyby tam nehrály známé tváře (Lucy Hale, Tyler Posey), ale rozhodně nelituju, že jsem ho viděla.
Film jsem si hrozně moc užila.Tohle rozhodně není případ, kdy je prakticky celý film obsažený v traileru. Každou sekundu jsem trnula v napětí, co se stane dál. Asi bych to nenazvala hororem, sice jsem u některých scén přivírala oči, ale čekala jsem to strašidelnější. Zvláštní efekty jsou úžasné, baštila jsem úplně všechno, včetně hvězdných hereckých výkonů. Filmu nechyběl ani posun charakteru hlavní postavy. Děj je skvěle promyšlený. Na začátku je Olivia taková naivní holka, která dělá jen to správné a průběhu děje a na konci ji vidíme úplně jinak, tou naivní dívkou už není. Musím, ale vytknou překlad filmu. Zaprvé to je ten český název, Vadí Nevadí člověku oproti originálního názvu Truth of Dare nic neřekne. Poté titulky, ta hra se u nás jmenuje Pravda nebo úkol a v titulcích je opět Vadí Nevadí... Až na tenhle detail to byl skvělý thriller nádechem horroru.Plakát:

REVIEW: Krutá krása

9. května 2018 v 18:10 | Rosamund Hodge |  REVIEWS
Zdrroj obrázku: FB CooBoo

Řeknu to na rovinu, tohle už si vážně vícekrát nepřečtu. Na Krutou krásu jsem se těšila ještě dřív než vyšla a pro mě to bylo zklamání obrovské. Je to třetí re-telling Krásky a Zvířete, který čtu a je určitě nejhorší. At' se snažím sebevíc tu pohádku v tom nevidím. To by ještě bylo v pohodě, kdyby se mi to líbilo. Čekala jsem, že si čtení užiju, ale opak je pravdou. Je mi to líto, námět příběhu je originální a má potenciál, autorka z toho mohla vytáhnout mnohem, mnohem víc.REVIEW: Ledová krev

7. května 2018 v 19:57 | Elly Blake |  REVIEWS
Zdroj obrázku: Obsessed with books

Je to taková kombinace knih Rudá královna a Skleněný trůn, ve výsledku to bylo zajímavé čtení. Ale až na pár scén které mě překvapily tam nic moc originálního nenajdete a v částech jsem děj i předvídala. Já knihu hltala stránku po stránce, takže tyto věci se mi přesunuly do pozadí a díky tomu jsem měla možnost si knihu užít.


Nina Dobrev v komedii 'Fam'

5. května 2018 v 17:32 COMING OUT
Nina Dobrev ze seriálu The Vampire Diaries zahraje v dramadické komedii jménem 'Fam'. Film se bude vysílat na stanici CBS, datum premiéry není určeno.

Ninnina postava se jmenuje Clem, která je popisovaná jako "velmi vtipná, bystrá a otevřená". Když byla mladší, byla trochu nepořádná,ale od té doby tvrdě pracovala, aby vytvořila nejlepší verzi sebe sama a její životní cesty. Je okouzlující a velmi št'astná, když ji Jay, láska jejího života, požádá o ruku. V "nejlepší verzi sebe sama" tvrdí, že její vlastní otec je dávno mrtvý, ale faktem je, že její otec Freddy Banks, kterého deset let neviděla, je pro ni takovým ztrapněním, že lže o jeho smrti. A když se její nevlastní sestra Shannon neočekávaně objeví, Clemino lhaní se bolestně projeví každému, kdo jí důvěřoval a věřil. A tahle lež by mohla nadobro ukončit její vztah s Jayem.


Nina Dobrev
Zdroj obrázku: Deadline.com

REVIEW: A Court of Frost and Starlight

5. května 2018 v 16:45 | Sarah J. Maas |  REVIEWS


A Court of Frost and Starlight je novela, není to plnohodnotný díl. Odehrává se pár měsíců po válce a výpráví o jizvách, které na postavách zanechala a o nacházení sama sebe, o budoucnosti,... krásná novela to je. Příběh to nemá skoro žádný, ale i tak moc krásné.


Anotace:
Zimní slunovrat. Za týden. Stále jsem tak nová v roli Vladařky, že nevím, jaká má být má oficiální role. Kdyby jsme měli Velekněžku, aby udělala nějaký protivný ceremoniál, jak to dělala Ianthe před rokem -
Rok. Bohové, uběhl skoro rok od doby, kdy se mnou Rhys uzavřel smlouvu, zoufalý, aby mě dostal od toho jedu Jarního Dvora; aby mě zachránil od mé beznaděje. Kdyby se o minutu zpozdil, Matka ví, co by se stalo. Kde bych ted' byla.
Sníh vířil a vířil v zahradě, zachytávající vlákna hnědé pytloviny pokrývající keře.
Můj druh - pracoval tak tvrdě a tak nezištně, bez naděje, že bych vůbec kdy byla s ním.
Oba jsme bojovali pro tuto lásku, krváceli pro ni. Rhys pro ni zemřel.

ACOFAS je možná poslední knihou Feyre a Rhyse, a tak jsem si čtení chtěla co nejvíce užít a splnilo se mi to, v částech jsem úplně umírala smíchy. Poznala jsem Elain a Nestu z jiné strany, Elain mě občas překvapovala. Roli v příběhu hrál i Tamlin. Tu nenávist, co od všech lidí dostává si opravdu nezaslouží, ale i tak tam má Tamlin a ta nevyřešená historie nějaké uzavření- až mě z toho bolelo u srdce...O příběhu tam nejde nic moc říct, ale je to perfektní epilog ACOWARU, dokonce se SJM i povedlo potěšit fanoušky už dlouho slibovanou scénou a i mnoha jinými scénami. Když jsem se do čtení pouštěla, myslela jsem si, že se v téhle knize všechny dějové linie uzavřou, jenže to se nestalo, pár těch linií zůstalo otevřených-ale alespoň je to taková návnada pro další přicházející díly. Nedokážu si představit, že by tohle měla být poslední Feysand kniha, jelikož tam je ještě řádka věcí nedořešená. Ale! Další kniha, která vyjde bude soustředěná na Nestu a Cassiana!

DRUHÉ BLOGOVÉ NAROZENINY - SOUTĚŽ

2. května 2018 v 12:00

Taaaakže, je to tady!
Blog dnes oficiálně slaví druhé narozeniny od svého vzniku! Ale pokud sledujete blogový facebook, tak to určitě víte. Jsou to sice druhé narozeniny, ale tohle je první narozeninový článek, takže abych vám to vynahradila, jako oslavu vám tu přináším soutež. Ale než se dostanu k soutěži, chtěla bych vám všem poděkovat za všechno nesmírně poděkovat.
Jsou to už dva neskutečné roky, dohromady to dělá téměř 31 000 návštěv, což je opravdu krásné číslo, vyšlo přesně 130 článků (nepočítám přidané knihy), neuvěřitelných 100 komentářů (všetně mých odpovědí) a blog měl dohromady dva vzhledy.

A ted' k té soutěži, na kterou se asi nejvíce těšíte. Knih není nikdy dost, ale záložy se postrádají, a tak bdou výherní cenou založky do knížek. Ale ne jen tak ledajaké! Všechny jsou ručně kreslené mou samotnou a s knižní tématikou, většina jich je zaměřená na konkrétní série, ale je tam i několik "obecných", takže si každá něco najde. Mě osobně se záložky hrozně líbí a určitě pro mě nebude lehké loučit se s nimi...

- Soutěž bude probíhat od středy 2. května až do pondělí 2. června, tedy přesně měsíc
- Zúčastnit se mohou pouze lidé z ČR
- Jako pořadatel této soutěže si můžu dovolit změny (např. v datu ukončení soutěže, ve výhře, změna formuláře, kdyby bylo málo účastníků)
- Výsledky soutěže se dozvíte 3. června, výherce kontaktuju přes mail, který vyplníte ve formuláři
- Vyplnit soutěžní formulář
- Vysledky zveřejním v sobotu 3. června a výherce kontaktuju do e-mailu a na odpověd' čekám max. 2 dny, poté vylosuji někoho jiného
- Záložky jsem všechny kreslila já a daly dost práce, takže si přeji aby s nimi výherci hezky zacházeli


(Omlouvám se za špatnou kvalitu, kdyby někdo chtěl lepší obrázek,
napište e-maily a já vyfotím)


SOUŽEŽNÍ FORMULÁŘVšem vám přeji moc štěstí!
I když neodpovíte na všechny otázky (je jich tam celkem dost) máte stále šanci na výhru.
- je tam takový menší chytáček, schválně kdo jej najde -